kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Makanan Cepat Saji/ 快餐 Kuàicān

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Burger King

汉堡王

hàn bǎo wáng

2

Heinz

亨氏

hēng shì

3

Hennessy

轩尼诗

xuān ní shī

4

Kellogg’s

家乐氏公司

jiā lè shì gōng sī

5

KFC

肯德基

kěn dé jī

6

Marlboro

万宝路

wàn bǎo lù

7

McDonald’s

麦当劳

mài dāng láo

8

Nestle

雀巢

què cháo

9

Pepsico

百事公司

bǎi shì gōng sī

10

Pizza Hut

必胜客

bì shèng kè

11

Starbucks

星巴克

xīng bā kè

12

The Hershey Company

好时公司

hǎo shí gōng sī

13

Wrigley’s

箭牌公司

jiàn pái gōng sī

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us