kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Agama dan Ibadah/ 宗教与崇拜 Zōngjiào yǔ chóngbài

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Ikhlas

真诚

Zhēnchéng

2

Ikrar

伊克拉尔

yī kèlā ěr

3

Ilham

灵感

línggǎn

4

Iman

信仰

xìnyǎng

5

Imlek

伊姆莱克

yī mǔ láikè

6

Infak

英法克

yīngfǎ kè

7

Ingkar

拒绝

jùjué

8

Injil

福音

fúyīn

9

Insaf

安全部队

ānquán bùduì

10

Islam

伊斯兰教

yīsīlán jiào

11

Isyarat

信号

xìnhào

12

Jasmani

亚斯马尼

yà sī mǎ ní

13

Jilid

juǎn

14

Jimat

节省

Jiéshěng

15

Jin

巨灵

Jùlíng

16

Jiwa

灵魂

línghún

17

Jodoh

乔多

qiáo duō

18

Judi

赌博

dǔbó

19

Jujur

诚实

chéngshí

20

Kasta

种姓

zhǒngxìng

21

Kelak

之后

zhīhòu

22

Khianat

叛国罪

pànguó zuì

23

Khitan (sunat)

割礼

gēlǐ

24

Khotbah

讲道

jiǎng dào

25

Lafal

拉法尔

lā fǎ ěr

26

Lalai

默认

mòrèn

27

Lazim

常见

chángjiàn

28

Munafik

伪君子

wèijūnzǐ

29

Murtad

穆尔塔德

Mù ěr tǎ dé

30

Muslim

穆斯林

mùsīlín

31

Nabi

纳比

nà bǐ

32

Nafkah

赡养费

shànyǎng fèi

33

Nafsu

情欲

qíngyù

34

Naluri

直觉

zhíjué

35

Nasib

运气

yùnqì

36

Natal

圣诞节

shèngdàn jié

37

Neraka

地狱

dìyù

38

Niat

意图

yìtú

39

Mati

40

Nista

尼斯塔

nísī tǎ

41

Paranormal

超自然现象

chāozìrán xiànxiàng

42

Pasrah

辞职

Cízhí

43

Pendeta

牧师

mùshī

44

Penghulu

澎湖路

Pēnghú lù

45

Puasa

禁食

Jìnshí

46

Serakah

贪婪的

tānlán

47

Setan

魔鬼

móguǐ

48

Sihir

魔法

mófǎ

49

Syarat

需求

xūqiú

50

Syukur

感激

gǎnjī

51

Taat

遵守

zūnshǒu

52

Tabah

坚决

Jiānjué

53

Tabiat

特点

tèdiǎn

54

Takdir

命运

mìngyùn

55

Tuhan

上帝

shàngdì

56

Tulus

真诚

zhēnchéng

57

Umat

人们

rénmen

58

Upacara

仪式

yíshì

59

Utusan

信使

Xìnshǐ

60

Wafat

死的

sǐ de

61

Wajib

必须

bìxū

62

Wali

监护人

jiānhùrén

63

Waris

遗产

yíchǎn

64

Wasiat

将要

jiāngyào

65

Zakat

救济金

Jiùjì jīn

66

Ziarah

朝圣

cháoshèng

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us