kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Alat Musik Instrumental/ 乐器 yuè qì

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKRTER

PINYIN

1

Gitar

吉他

jí tā

2

Gitar Listrik

电吉他

diàn jí tā

3

Ukulele

无克丽丽

wú kè lì lì

4

Gitar Bass

贝司

bèi sī

5

Piano

钢琴

gāng qín

6

Piano Besar – Grand Piano

大钢琴

dà gāng qín

7

Organ

风琴

fēng qín

8

Drum

9

Drum Set

架子鼓

jià zǐ gǔ

10

Simbal

11

Seruling

笛子

dí zi

12

Saksofon

萨克司风

sà kè sī fēng

13

Trombon

伸缩喇叭

shēn suō lǎ ba

14

Oboe

双簧管

shuāng huáng guǎn

15

Trompet

喇叭

lǎ ba

16

Klarinet

单簧管

dān huáng guǎn

17

Kastanet

响板

xiǎng bǎn

18

Flute

长笛

cháng dí

19

Biola

小提琴

xiǎo tí qín

20

Kecapi

古筝

gǔ zhēng

21

Cello

大提琴

dà tí qín

22

Harpa

竖琴

shù qín

23

Akordion

手风琴

shǒu fēng qín

24

Harmonika

口琴

kǒu qín

25

Gong

luó

26

Tamborin

铃鼓

líng gǔ

27

Timpani

定音鼓

dìng yīn gǔ

28

Xylophone

木琴

mù qín

29

Tuba

大号

dà hào

30

Recorder

直笛

zhí dí

31

Erhu

二胡

èr hú

32

Pipa

琵琶

pí pá

33

Terompet Tanduk

号角

hào jiǎo

34

Kecapi Gesek

牙筝

yá zhēng

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us