kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Bank/ 银行 Yín háng

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Perusahaan

公司

Gōng sī

2

Akun/Rekening

帐 户

Zhang hù

3

Uang Tunai

现金

Xiàn jīn

4

Cek/Giro

兑换 支票

Duì huàn Zhī piào

5

Cek Perjalanan/Giro Travel

旅行支票

Lǚ xíng zhī piào

6

Deposit

存款

Cún kuǎn

7

Penarikan Uang

取款

qǔ kuǎn

8

Kartu Kredit

信用卡

Xìn yòng kǎ

9

Teller Bank

出纳员

Chū nà yuán

10

Manajer Bank

经理

Jīng lǐ

11

Kartu Identitas/KTP

身份证

Shēn fèn zhèng

12

Membuka Rekening

开户

Kāi hù

13

Menukarkan Uang

换钱

Huàn qián

14

Konter/Loket

柜台

Guì tái

15

Kurs

汇率

Huì lǜ

16

Anjungan Tunai Mandri (ATM)

自动取款机

Zì dòng qǔ kuǎn jī

17

Kata Sandi

密码

Mì mǎ

18

Perbankan Online

网银

Wǎng yín

19

Pinjaman

贷款

Dài kuǎn

20

Agunan

保险

Bǎo xiǎn

21

Saldo

余额

Yú ‘é

22

Profit

收益

Shōu yì

23

Investasi

投资

Tóu zī

24

Modal

资金

Zī jīn

25

Produk Perbankan

银行产品

Yín háng chǎn pǐn

26

Nasabah

客户

Kè hù

27

Kartu ATM

提款卡

Tí kuǎn kǎ

28

Buku Tabungan

保存书

Bǎocún shū

29

Mobile Banking

手机银行

Shǒu jī yín háng

30

Dana

基金

Jī jīn

31

Mata Uang Indonesia (Rupiah)

印尼盾

Yìnní dùn

32

Mata Uang Tiongkok (RMB)

人民币

Rén mín bì

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us