kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin cocktail / 鸡尾酒 Jīwěijiǔ

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Long Island Iced Tea

长岛冰茶

cháng dǎo bīng chá

2

Margherita

玛格丽特

mǎ gé lì tè

3

Cosmopolitan

大都会

dà dōu huì

4

Tequila Sunrise

龙舌兰日出

lóng shé lán rì chū

5

Mai Tai

美态

měi tài

6

Strawberry Daiquiri

草莓戴吉利酒

cǎo méi dài

 jí lì jiǔ

7

Pina Colada

椰林飘香

yē lín piāo xiāng

8

Sex on the Beach

激情海岸

jī qíng hǎi àn

9

Mojito

莫吉托

mò jí tuō

10

Bloody Mary:

血腥玛丽

xuè xīng mǎ lì

11

White Russian

白俄罗斯

bái é luó sī

12

Gin and Tonic

金汤力

jīn tāng lì

14

Gin Fizz

金菲士

jīn fēi shì

15

Mimosa

含羞草

hán xiū cǎo

16

Blue Hawaiian

蓝色夏威夷

lán sè xià wēi yí

17

Singapore Sling

新加坡司令

xīn jiā pō sī lìng

18

Manhattan

曼哈顿

màn hā dùn

19

Summer Punch

夏日宾治

xià rì bīn zhì

20

Pink Lady

红粉佳人

hóng fěn jiā rén

21

Angel’s Kiss

天使之吻

tiān shǐ zhī

22

Beer

啤酒

pí jiǔ

23

Heineken

喜力

xǐ lì

24

Corona

科罗娜

kē luó nà

25

Budweiser

百威

bǎi wēi

26

Budlight

百威淡啤

bǎi wēi dàn pí

27

Carlsberg

嘉士伯

jiā shì bó

28

Grolsch

高仕

gāo shì

29

Asahi

朝日

zhāo rì

30

Tiger

虎牌

hǔ pái

31

Blue Ribbon

蓝带

lán dài

32

Tsingdao

青岛

qīng dǎo

33

Snow

雪花

xuě huā

34

Suntory

三得利

sān dé lì

35

Martini

马天尼

mǎ tiān ní

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us