kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Cocktail Brandy/ 鸡尾酒 Jīwěijiǔ

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Belvedere

雪树

xuě shù

2

Grey Goose

灰鹅

huī é

3

Stoli

苏联红

sū lián hóng

4

Ketel One

坎特一号

kǎn tè yī hào

5

Absolut

绝对

jué duì

6

Bombay Sapphire

孟买蓝宝石

mèng mǎi lán bǎo shí

7

Bacardi

百加得

bǎi jiā dé

8

Malibu

马利宝

mǎ lì bǎo

9

Captain Morgan

摩根船长

mó gēn chuán zhǎng

10

Don Quixote

唐吉诃德

táng jí hē dé

11

Jose Cuervo Gold

豪帅金快活

háo shuài jīn kuài huó

12

Patron

培恩

péi ēn

14

Hennessy

轩尼诗

xuān ní shī

15

Johnnie Walker

尊尼获加

zūn ní huò jiā

16

Chivas

芝华士

zhī huá shì

17

Moet & Chandon

酩悦香槟

mǐng yuè xiāng bīn

18

Taittinger

泰廷爵

tài tíng jué

19

Martell

马爹利

mǎ diē lì

20

Remy Martin

人头马

rén tóu mǎ

21

Mezcal

梅兹卡尔

méi zī kǎ ěr

22

Smirnoff

斯米尔诺夫/皇冠伏特加 

sī mǐ ěr nuò fū/ huáng guàn fú tè jiā

23

Jack Daniel’s

杰克丹尼

jié kè dān ní

24

Changyu

张裕

zhāng yù

25

Moutai

茅台

máo tái

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us