kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Dokumen/ 文档 Wéndàng

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Re entry permit

重入国许可

Zhòng rù guó xǔkě

2

KTP / Kartu Tanda Penduduk

身份证

shēnfèn zhèng

3

ARC

居留证

Jūliú zhèng

4

Surat bukti disabilitas

残疾人证 

cánjí rén zhèng

5

Kartu Keluarga

户口簿

hùkǒu bù

6

Surat perjanjian adopsi

领养证 

lǐngyǎng zhèng

7

Paspor

 护照

hùzhào

8

Akta nikah

结婚证

jiéhūn zhèng

9

Akta cerai

离婚证

líhūn zhèng

10

SIM ( Surat Ijin Mengemudi )

驾驶证/驾驶执照/驾照         

jiàshǐ zhèng/ jiàshǐ zhízhào /Jiàzhào

11

Kartu pelajar

学生证

xuéshēng zhèng

12

Kartu ujian

准考证

zhǔn kǎozhèng

13

Surat bukti kelulusan

毕业证 

bìyè zhèng

14

Kartu nama

名片

míngpiàn

15

Kartu perpustakaan

图书证

túshū zhèng

16

Surat Ijin Usaha

营业执照

yíngyè zhízhào

17

Surat Ijin Praktek Dokter

医生资格证

yīshēng zīgézhèng

18

Surat Kepemilikan Rumah

房产证

fángchǎn zhèng

19

Surat Kelayalan Mengajar

教师证

jiàoshī zhèng

20

Akta kelahiran

出生证

chūshēng zhèng

21

Surat keterangan kesehatan

健康证 

jiànkāng zhèng

22

Surat kematian

死亡证 

sǐwáng zhèng

23

ID card kerja

工作证

gōngzuòzhèng

24

Surat kualifikasi keahlian

职业资格证 

zhíyè zīgé zhèng

25

Kartu Anggota Kepolisian

警官证

jǐngguān zhèng

26

Kartu Anggota Tentara

军官证

jūnguān zhèng

27

Surat pensiun

退休证 

tuìxiū zhèng

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us