kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Kata sifat Kepribadian/ 个性形容词 Gèxìng xíngróngcí

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Bagus

好 

Hǎo

2

Buruk

坏  

huài

3

Lama

久 

jiǔ

4

Tua

旧   

jiù

5

Baru

新       

xīn

6

Besar

大  

7

Kecil

小  

xiǎo

8

Kering

干   

gàn

9

Basah

湿   

shī

10

Tinggi

高  

gāo

11

Pendek

矮   

ǎi

12

Pendek

短  

duǎn

13

Panjang

长 

zhǎng

14

Gemuk

胖  

pàng

15

Kurus

瘦  

shòu

16

Dingin

冷 

lěng

17

Panas

18

Hangat

温  

wēn

19

Senang

高兴  

gāoxìng

20

Sedih

难过 

nánguò

21

Bersih

干净 

gānjìng

22

Kotor

脏  

zàng

23

Gelap

黑暗  

hēi’àn

24

Terang

亮  

liàng

25

Lemah

弱 

Ruò

26

Lembut

Ruǎn

27

Malu

害羞  

hàixiū

28

Sombong

骄傲  

jiāo’ào

29

Rajin

勤奋  

qínfèn

30

Bergairah

兴奋  

xīngfèn

31

Senang

开心   

kāixīn

32

Sederhana, mudah

简单 

jiǎndān

33

Mudah 

容易 

róngyì

34

Sulit

难 

Nán

35

Malas

懒 

Lǎn

36

Lambat

满 

Mǎn

37

Cepat

块 

Kuài

38

Beku

冰  

Bīng

39

Pengap

闷  

Mèn

40

Asin

咸 

Xián

41

Renyah

Cuì

42

Pahit

苦 

43

Segar

新鲜 

xīnxiān

44

Pedas

辣  

45

Asam

酸  

suān

46

Manis

甜 

Tián

47

Lembut

温柔 

wēnróu

48

Hangat

温暖  

wēnnuǎn

49

Keras

硬 

Yìng

50

Kuat

强 

qiáng

51

Terkenal

有名   

yǒumíng

52

Terburu-buru

着急  

zhāojí

53

Grogi

紧张  

jǐnzhāng

54

Takut

害怕  

hàipà

55

Berani

勇敢  

yǒnggǎn

56

Aneh

奇怪   

qíguài

57

Penting

重要 

zhòngyào

58

Utama

主要  

zhǔyào

59

Mahal

贵  

Guì

60

Murah

便宜 

piányí

61

Cantik

漂亮 

piàoliang

62

Cantik, indah

美丽   

Měilì

63

Harum

香  

xiāng

64

Jelek

丑 

Chǒu

65

Sakit

疼  

Téng

66

Sehat

健康  

jiànkāng

67

Lucu

可爱  

kě’ài

68

Haus

渴 

69

Lapar

饿 

È

70

Kenyang

饱 

Bǎo

71

Tua

老   

Lǎo

72

Muda

年轻

niànqīng

73

Pintar

聪明 

cōngmíng

74

Malas

笨 

Bèn

75

Paham

懂 

Dǒng

76

Mengerti

明白 

míngbái

77

Kerja keras

努力  

Nǔlì

78

Antusias

热情 

rèqíng

79

Humoris

幽默 

yōumò

80

Serius

认真 

rènzhēn

81

Nyaman

舒服 

shūfú

82

Praktis

方便 

fāngbiàn

83

Hebat

棒  

Bàng

84

Ceroboh

粗心  

Cūxīn

 85

Kasar

粗糙  

Cūcāo

86

Benar

对 

Duì

87

Salah

错  

Cuò

88

Bangga

得意  

Déyì

89

Rumit

复杂   

Fùzá

90

Cocok

合适  

Héshì

91

Lincah

活泼   

huópō

92

Fleksibel

灵活  

línghuó

93

Bergairah

激动  

jīdòng

94

Terharu

感动   

gǎndòng

95

Palsu

假   

Jiǎ

96

Luar biasa

精彩  

jīngcǎi

97

Disayangkan

可惜   

Kěxí

98

Kasihan

可怜  

Kělián

99

Kosong

空  

Kōng

100

Tenang

冷静  

lěngjìng

101

Diam, sepi

安静    

ānjìng

102

Jago

厉害  

Lìhài

103

Lancar

流利  

Liúlì

104

Serampangan

马虎  

Mǎhǔ

105

Tebal

厚  

Hòu

106

Tipis

薄  

Báo

107

Ramai

热闹  

Rènào

108

Umum, universal

普遍  

pǔbiàn

109

Bahaya

危险 

wéixiǎn

110

Aman

安全  

ānquán

111

Terperinci

详细  

xiángxì

112

Ketat

严格  

yángé

113

Bersahabat

友好  

yǒuhǎo

114

Menarik

有趣   

yǒuqù

115

Berat

重  

zhòng

116

Ringan

轻  

Qīng

117

Tepat

准确  

zhǔnquè

118

Percaya diri

自信  

Zìxìn

119

Efektif

有效  

Yǒuxiào

120

Terbatas

有限  

Yǒuxiàn

121

Indah

美好  

Měihǎo

122

Sedih

伤心 

shāngxīn

123

Tuntas

彻底 

Chèdǐ

124

Sederhana

简单  

Jiǎn dān

125

Membosankan

无聊

Wú liáo

126

Sial

倒霉 

Dǎoméi

127

Buruk

Huài

128

Makmur

繁荣 

Fánróng

129

Kering (iklim)

干燥  

Gānzào

130

Praktis

实用  

Shíyòng

131

Baik

良好

Liàng hǎo     

132

Licin

滑   

Huá

133

Berlebihan

过度  

Guò dù

134

Masuk akal

合理  

Hélǐ

135

Perdamaian

和平   

Hépíng

136

Patah semangat

灰心  

Huīxīn

137

Kesepian

寂寞  

Jìmò

138

Licik

狡猾  

Jiǎohuá

139

Mendesak

紧急  

Jǐnjí

140

Sangat besar

很大/巨大 

Hěn dà /Jùdà

141

Merata

均匀  

Jūnyún

142

Mengerikan

可怕  

Kěpà

143

Optimis

乐观     

Lèguān

144

Dingin

冷淡  

lěngdàn

145

Aman, selamat

平安  

píng’ān    

146

Keseimbangan

平衡  

pínghéng

147

Sensitif

敏感  

Mǐngǎn

148

Asing

陌生   

mòshēng

149

Transparan

透明  

tòumíng

150

Sempurna

完美   

wánměi

NO BAHASA INDONESIA HANZI/ KARAKTER PINYIN
1 Bagus   Hǎo
2 Buruk    huài
3 Lama   jiǔ
4 Tua     jiù
5 Baru         xīn
6 Besar   
7 Kecil    xiǎo
8 Kering     gàn
9 Basah 湿    shī
10 Tinggi    gāo
11 Pendek     ǎi
12 Pendek    duǎn
13 Panjang   zhǎng
14 Gemuk    pàng
15 Kurus    shòu
16 Dingin   lěng
17 Panas
18 Hangat    wēn
19 Senang 高兴   gāoxìng
20 Sedih 难过  nánguò
21 Bersih 干净  gānjìng
22 Kotor    zàng
23 Gelap 黑暗   hēi’àn
24 Terang    liàng
25 Lemah   Ruò
26 Lembut Ruǎn
27 Malu 害羞   hàixiū
28 Sombong 骄傲   jiāo’ào
29 Rajin 勤奋   qínfèn
30 Bergairah 兴奋   xīngfèn
31 Senang 开心    kāixīn
32 Sederhana, mudah 简单  jiǎndān
33 Mudah 容易  róngyì
34 Sulit   Nán
35 Malas   Lǎn
36 Lambat   Mǎn
37 Cepat   Kuài
38 Beku    Bīng
39 Pengap    Mèn
40 Asin   Xián
41 Renyah Cuì
42 Pahit  
43 Segar 新鲜  xīnxiān
44 Pedas   
45 Asam    suān
46 Manis   Tián
47 Lembut 温柔  wēnróu
48 Hangat 温暖   wēnnuǎn
49 Keras   Yìng
50 Kuat   qiáng
51 Terkenal 有名    yǒumíng
52 Terburu-buru 着急   zhāojí
53 Grogi 紧张   jǐnzhāng
54 Takut 害怕   hàipà
55 Berani 勇敢   yǒnggǎn
56 Aneh 奇怪    qíguài
57 Penting 重要  zhòngyào
58 Utama 主要   zhǔyào
59 Mahal    Guì
60 Murah 便宜  piányí
61 Cantik 漂亮  piàoliang
62 Cantik, indah 美丽    Měilì
63 Harum    xiāng
64 Jelek   Chǒu
65 Sakit    Téng
66 Sehat 健康   jiànkāng
67 Lucu 可爱   kě’ài
68 Haus  
69 Lapar 饿  È
70 Kenyang   Bǎo
71 Tua     Lǎo
72 Muda 年轻 niànqīng
73 Pintar 聪明  cōngmíng
74 Malas   Bèn
75 Paham   Dǒng
76 Mengerti 明白  míngbái
77 Kerja keras 努力   Nǔlì
78 Antusias 热情  rèqíng
79 Humoris 幽默  yōumò
80 Serius 认真  rènzhēn
81 Nyaman 舒服  shūfú
82 Praktis 方便  fāngbiàn
83 Hebat    Bàng
84 Ceroboh 粗心   Cūxīn
 85 Kasar 粗糙   Cūcāo
86 Benar   Duì
87 Salah    Cuò
88 Bangga 得意   Déyì
89 Rumit 复杂    Fùzá
90 Cocok 合适   Héshì
91 Lincah 活泼    huópō
92 Fleksibel 灵活   línghuó
93 Bergairah 激动   jīdòng
94 Terharu 感动    gǎndòng
95 Palsu     Jiǎ
96 Luar biasa 精彩   jīngcǎi
97 Disayangkan 可惜    Kěxí
98 Kasihan 可怜   Kělián
99 Kosong    Kōng
100 Tenang 冷静   lěngjìng
101 Diam, sepi 安静     ānjìng
102 Jago 厉害   Lìhài
103 Lancar 流利   Liúlì
104 Serampangan 马虎   Mǎhǔ
105 Tebal    Hòu
106 Tipis    Báo
107 Ramai 热闹   Rènào
108 Umum, universal 普遍   pǔbiàn
109 Bahaya 危险  wéixiǎn
110 Aman 安全   ānquán
111 Terperinci 详细   xiángxì
112 Ketat 严格   yángé
113 Bersahabat 友好   yǒuhǎo
114 Menarik 有趣    yǒuqù
115 Berat    zhòng
116 Ringan    Qīng
117 Tepat 准确   zhǔnquè
118 Percaya diri 自信   Zìxìn
119 Efektif 有效   Yǒuxiào
120 Terbatas 有限   Yǒuxiàn
121 Indah 美好   Měihǎo
122 Sedih 伤心  shāngxīn
123 Tuntas 彻底  Chèdǐ
124 Sederhana 简单   Jiǎn dān
125 Membosankan 无聊 Wú liáo
126 Sial 倒霉  Dǎoméi
127 Buruk Huài
128 Makmur 繁荣  Fánróng
129 Kering (iklim) 干燥   Gānzào
130 Praktis 实用   Shíyòng
131 Baik 良好 Liàng hǎo
132 Licin     Huá
133 Berlebihan    Guò dù
134 Masuk akal 合理   Hélǐ
135 Perdamaian 和平    Hépíng
136 Patah semangat 灰心   Huīxīn
137 Kesepian 寂寞   Jìmò
138 Licik 狡猾   Jiǎohuá
139 Mendesak 紧急   Jǐnjí
140 Sangat besar 很大/巨大  Hěn dà /Jùdà
141 Merata 均匀   Jūnyún
142 Mengerikan 可怕   Kěpà
143 Optimis 乐观      Lèguān
144 Dingin 冷淡   lěngdàn
145 Aman, selamat 平安   píng’ān
146 Keseimbangan 平衡   pínghéng
147 Sensitif 敏感   Mǐngǎn
148 Asing 陌生    mòshēng
149 Transparan 透明   tòumíng
150 Sempurna 完美    wánměi

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us