kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Kopi Teh / 咖啡茶 Kāfēi chá

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Coffee

咖啡

kā fēi

2

Decaf Coffee

无咖啡因咖啡

wú kā fēi yīn kā fēi

3

Espresso

浓缩咖啡

nóng suō kā fēi

4

Latte

拿铁咖啡

ná tiě kā fēi

5

Vanilla latte

香草拿铁

xiāng cǎo ná tiě

6

Americano

美式咖啡

měi shì kā fēi

7

Cappuccino

卡布奇诺

kǎ bù qí nuò

8

Misto coffee

密斯朵咖啡

mì sī duǒ kā fēi

9

Mocha Coffee

摩卡咖啡

mó kǎ kā fēi

10

Caramel Macchiato

焦糖玛奇朵

jiāo táng mǎ qí duǒ

11

Tea

chá

12

Chai tea

拉茶

lā chá

14

Green tea

绿茶

lǜ chá

15

Black tea

红茶

hóng chá

16

Oolong tea

乌龙茶

wū lóng chá

17

Dragon Well tea

龙井茶

lóng jǐng chá

18

Pu’er tea

普洱茶

pǔ ěr chá

19

Chrysanthemum tea

菊花茶

jú huā chá

20

Chamomile tea

甘菊茶

gān jú chá

21

Puer tea

普洱茶

pǔ’ ěr chá

22

Scented tea

花茶

huā chá

23

Jasmine tea

茉莉花茶

mò lì huā chá

24

Earl Grey

格雷伯爵茶

gé léi bó jué chá

25

Honey Citron tea

蜂蜜柚子茶

fēng mì yòu zǐ chá

26

Mint tea

薄荷茶

bò hé chá

27

Milk tea

奶茶

nǎi chá

28

Boba/Pearl milk tea

珍珠奶茶

zhēn zhū nǎi chá

29

Jiaduobao

加多宝

jiā duō bǎo

30

coklat panas 

热巧克力

rè qiǎokèlì

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us