kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Mata Pelajaran/ 科城专业 Kē chéng zhuānyè dalam Bahasa Mandarin Tionghoa

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Akuntansi

会计学

kuàijìxué

2

Arsitektur

建筑学

jiànzhùxué

3

Bahasa Mandarin

汉语

hànyǔ

4

Pendidikan agama

宗教教育

zōngjiào jiàoyù

5

Seni dan budaya

艺术和文化

yìshù hé wénhuà

6

Bahasa Arab

阿拉伯语

ālābóyǔ

7

Bahasa Indonesia

印尼语

yìnníyǔ

8

Bahasa Inggris

英语

yīngyǔ

9

Bahasa Jepang

日语

Rìyǔ

10

Biologi

生物学

shēngwùxué

11

Bisnis administrasi

工商管理

gōng shāng guǎn lǐ

12

Desain interior

室内设计学

shìnèi shèjì xué

13

Drama

戏剧

xì jù

14

Ekonomi

经济学

jīngjìxué

15

Fisika

物理学

wùlǐxué

16

Geografi

地理学

dìlǐxué

17

Hukum

法律

fǎ lǜ

18

Ilmu komputer

计算机科学

jì suàn jī kē xué

 

19

Ilmu pengetahuan alam (IPA)

 

自然科学

 

zìrán kēxué

20

Ilmu pengetahuan sosial (IPS)

社会科学

shèhuì kēxué

21

Ilmu politik

政治学

zhèng zhì xué

22

Kedokteran

医学

yī xué

23

Keperawatan

护理

hù lǐ

24

Keuangan

金融

jīn róng

25

Kewirausahaan

创业学

chuàngyèxué

26

Kimia

化学

huàxué

27

Kimia

化学 

Huàxué

28

Komunikasi

傳播

chuán bō

29

Komunikasi masa

大众传播学

dàzhòng chuánbō xué

30

Marketing  

市场营销

shì chǎng yíng xiāo

31

Matematika

数学

shùxué

32

Menggambar

画画

huàhua

33

Musik

音乐

yīn yuè

34

Pendidikan

教育

jiào yù

35

Pendidikan jasmani

体育教育

tǐyù jiàoyù

36

Psikologi

心理学

xīnlǐxué

37

Sastra

文学

wénxué

38

Sejarah

历史学

lìshǐxué

39

Seni

艺术

yì shù

40

Sosiologi

社会学

shèhuìxué

41

Studi gender

性别研究 

xìngbié yánjiū

42

Teknik

工程学

gōngchéngxué

43

Teknik listrik

电机工程

diàn jī gōng chéng

44

Teknik mesin

机械工程

jī xiè gōng chéng

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us