kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Merek Mobil/ 汽車品牌 Qìchē pǐnpái

NO

BAHASA

INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Acura

讴歌

ōu ɡē

2

Aston Martin

阿斯顿马丁

ā sī dùn mǎ dīng

3

Audi

奥迪

ào dí

4

Bentley

宾利

bīn lì

5

BMW

宝马

bǎo mǎ

6

Ferrari

法拉利

fǎ lā lì

7

Ford

福特

fú tè

8

Honda

本田

běn tián

9

Infiniti

英菲尼迪

yīng fēi ní dí

10

Lamborghini

兰博基尼

lán bó jī ní

11

Lexus

雷克萨斯

léi kè sà sī

12

Mercedes Benz

梅赛德斯奔驰

méi sài dé sī bēn chí

13

Nissan

尼桑

ní sāng

14

Toyota

丰田

fēng tián

15

Volkswagen

大众汽车

dà zhòng qì chē

16

American Express

美国运通

měi guó yùn tōng

17

Citibank

花旗银行

huā qí yín háng

18

Deloitte

德勤

dé qín

19

Ernst & Young (E&Y)

安永

ān yǒng

20

Goldman Sachs

高盛

gāo shèng

21

HSBC

汇丰银行

huì fēng yín háng

22

JP Morgan

JP摩根

JP mó gēn

23

KPMG

毕马威

bì mǎ wēi

24

PricewaterhouseCoopers (PWC)

普华永道

pǔ huá yǒng dào

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us