kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Minuman Beralkohol/ 含酒精的饮料 Hán jiǔjīng de yǐnliào

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Wine

葡萄酒

pú tao jiǔ

2

Chardonnay

霞多丽

xiá duō lì

3

Cabernet

赤霞珠

chì xiá zhū

4

Merlot

梅洛

méi luò

5

Pinot Noir

黑皮诺

hēi pí nuò

6

Lafite

拉菲

lā fēi

7

Sauvignon Blanc

长相思

cháng xiāng sī

8

Riesling

雷司令

léi sī lìng

9

Carignan

佳丽酿

jiā lì niàng

10

Ruby Cabernet

宝石解百纳

bǎo shí jiě bǎi nà

11

Sangiovese

桑娇维赛

sāng jiāo wéi sài

12

Syrah

西拉

xī lā

13

Silvaner

西万尼

xī wàn ní

14

Bordeaux

波尔多

bō ěr duō

15

Traminer:

琼瑶浆

qióng yáo jiāng

16

Champagne

香槟

xiāng bīn

17

Liqueur

利口酒

lì kǒu jiǔ

18

Aperitif

开胃酒

kāi wèi jiǔ

19

Vodka

伏特加

fú tè jiā

20

Gin

金酒

jīn jiǔ

21

Whiskey

威士忌

wèi  shì  jì

22

Rum

朗姆酒

lǎng mǔ jiǔ

23

Tequila

龙舌兰酒

lóng shé lán jiǔ

24

Cognac

干邑

gān yì

25

Brandy

白兰地

bái lán dì

26

Chinese spirits

白酒

bái jiǔ

27

Shots

短饮

duǎn yǐn

28

Jaeger Bomb

雅格炸弹

yǎ gé zhà dàn

29

Kamikaze

神风

shén fēng

30

Lemon Drop

柠檬糖果

níng méng táng guǒ

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us