kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Minuman Soda/ 蘇打 Sūdǎ

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Coca Cola

可口可乐

kě kǒu kě lè

2

Pepsi

百事可乐

bǎi shì kě lè

3

Fanta

芬达

fēn dá

4

Sprite

雪碧

xuě bì

5

7Up

七喜

qī xǐ

6

Root Beer

根汁汽水

gēn zhī qì shuǐ

7

Red bull

红牛

hóng niú

8

Milk

nǎi

9

Skim Milk

脱脂牛奶

tuō zhī niú nǎi

10

Soy Milk

豆浆

dòu jiāng

11

Water

shuǐ

12

Bottled Water

瓶装水

píng zhuāng shuǐ

14

Tap Water

自来水

zì lái shuǐ

15

Mineral water

矿泉水

kuàng quán shuǐ

16

Ice

bīng

17

Hot

18

Cold

lěng

19

Honey

蜂蜜

fēng mì

20

Sugar

táng

21

Chocolate

巧克力

qiǎo kè lì

22

Whipped Cream

生/鲜奶油

shēng /xiān nǎi yóu

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us