kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Perlengkapan kantor/ 办公用品 Bàngōng yòngpǐn

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Buku absen

考勤簿

Kǎoqín bù

2

Buku memo

剪贴簿

jiǎntiē bù

3

Cabinet

内阁

nèigé

4

CD

光盘

guāngpán

5

Computer

电脑

diànnǎo

6

File

文件

wénjiàn

7

Gunting

剪刀

jiǎndāo

8

Jadwal

时间表

shíjiān biǎo

9

Kalkulator

计算器

jìsuàn qì

10

Kertas

zhǐ

11

Klip

夹子

jiázi

12

Kursi

椅子

yǐzi

13

Laporan

报告

bàogào

14

Lem

胶水

jiāoshuǐ

15

Meja

桌子

Zhuōzi

16

Mesin fax

传真机

chuánzhēn jī

17

Mesin fotocopy

复印机

fùyìn jī

18

Penghapus

橡皮

xiàngpí

19

Pensil

铅笔

qiānbǐ

20

Pesan/ memo

留言/备忘录

liúyán/bèiwànglù

21

Printer

打印机

dǎyìnjī

22

Pulpen

钢笔

gāngbǐ

23

Rak dokumen

文件架

wénjiàn jià

24

Solasi

孤独

gūdú

25

Stempel

邮票

yóupiào

26

Stepler

订书机

dìng shū jī

27

Telepon

电话

diànhuà

28

Tinta

墨水

mòshuǐ

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us