kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Waktu/ 时间 Shíjiān

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Subuh

黎明

Límíng

2

Pagi

上午/早上

Shàng wǔ/zǎo shàng

3

Siang

下午

Xiàwǔ

4

Sore

下午

Xiàwǔ

5

Malam

晚上

Wǎnshàng

6

Tengah Malam

半夜

Bàn yè

7

Hari ini

今天

Jīntiān

8

Kemarin

昨天

Zuótiān

9

Kemarin lusa

前天

Qiántiān

10

Besok

明天

Míngtiān

11

Besok lusa

后天

Hòutiān

12

Yang lalu

Qián

13

Sekarang

现在

Xiànzài

14

Tadi

上次

Shàng cì

15

Nanti

以后

Yǐ hòu

16

Baru saja

刚/刚才

gāng/ gāng cái

17

Kali ini

这次

zhè cì

18

Berikutnya

下一个

xià yīgè

19

Sebentar lagi

等一下

Děng yǐ xià

20

Akhir-akhir ini

最近

Zuìjìn

21

Minggu ini

这个星期

Zhè ge xīngqí

22

Minggu lalu

上周/上个星期

shàng zhōu /shàng gè xīngqí

23

Minggu Depan

下周/下个星期

xià zhōu/ shàng gè xīngqí

24

Akhir minggu

周末

Zhōumò

25

Bulan ini

这个月

zhège yuè

26

Bulan lalu

上个月

shàng gè yuè

27

Bulan depan

下个月

xià gè yuè

28

Tahun

Nián

29

Tahun ini

今年

Jīnnián

30

Tahun lalu

去年

Qùnián

31

Tahun depan

明年

Míngnián

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us