kampung mandarin pare official

Kata Sifat Benda/ 名词 míngcí dalam Bahasa Mandarin Tionghoa

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Abadi

永远

Yǒngyuán

2

Alami

自然

zìrán

3

Aneka

各种各样

Gè zhǒng gè yàng

4

Angker

闹鬼

Nàoguǐ

5

Antik

古董

Gǔdǒng

6

Artistic

艺术

Yìshù

7

Bagus

非常好

fēicháng hǎo

8

Baru

Xīn

9

Basah

湿

Shī

10

Becek

Hún

11

Batuk

咳嗽

Késòu

12

Berat

Zhòng

13

Bersih

干净

Gānjìng

14

Biasa

普通

Pǔtōng de

15

Bolong

穿孔

Chuān kǒng

16

Busuk

Làn

17

Cacat

残疾

Cán jí

18

Cair

液体

Yètǐ

19

Dalam (di)

Zài

20

Dangkal

Qiǎn

21

Datar

平坦

Píngtǎn

22

Dekat

Jìn

23

Dingin

Lěng

24

Elastis

松紧带

Sōngjǐndài

25

Empuk

柔软

Róuruǎn

26

Enak

好吃

Hǎochi

27

Encer

28

Enteng

轻轻

qīng qīng

29

Ganjil

奇数

Qíshù

30

Gelap

黑暗

hēi’àn

31

Gembur

疏松

Shūsōng

32

Gemerlap

闪闪发光

shǎnshǎn fāguāng

33

Genap

偶数

Ǒushù

34

Gepeng

平坦

Píngtǎn

35

Gersang

干旱

Gānhàn

36

Halal

清真

Qīngzhēn

37

Halus

38

Hampa

空洞

Kōng dòng

39

Hancur

毁坏

Huǐhuài

40

Hangat

温暖

wēnnuǎn

41

Hangus

烧焦

shāo jiāo

42

Haram

非法

Fēifǎ

43

Ideal

理想

Lǐxiǎng

44

Ikal

卷曲

Juǎnqū

45

Internasional

国际

Guójì

46

Jarak

距离

Jùlí

47

Jauh

Yuǎn

48

Jelas

清楚

qīngchú

49

Jernih

qīng

50

Kencang

Jǐn

51

Keras

Yíng

52

Kering

干燥

gānzào

53

Keruh

多云

Duōyún

54

Ketat

严格

Yángé

55

Khas

典型

Diǎnxíng

56

Khusus

特别

Tèbié

57

Kosong

Kòng

58

Kotor

Zāng

59

Koyak

撕裂

sī liè

60

Kualitas

质量

zhìliàng

61

Kuat

Qiáng

62

Kumal

皱巴巴

Zhòu bābā

63

Lama

Jiǔ

64

Laris

销售

Xiāoshòu

65

Larut

Wǎn

66

Layak

值得

Zhídé

67

Layu

干枯

gānkū

68

Lazim

常见

chángjiàn

69

Lebar

Kuān

70

Lebih

gèng

71

Lembab

湿

Shī

72

Lembut

Ruǎn

73

Lengkap

完全

wánquán

74

Lentur

柔性

Róuxìng

75

Licin

Huá

76

Longgar

疏松

Shūsōng

77

Luas

78

Luntur

褪色

Tuìshǎi

79

Mahal

Guì

80

Manjur

有效的

Yóu xiào de

81

Mulus

光滑

guānghuá

82

Murah

便宜

Piányí

83

Mutu

质量

Zhìliàng

84

Nasional

国民

Guómín

85

Negatife

消极

Xiāojí

86

Netral

中性

zhōng xìng

87

Nihil

Líng

88

Otomatis

自动

Zìdòng

89

Padat

拥堵

Yōngdǔ

90

Palsu

错误

Cuòwù

91

Panjang

Zhǎng

92

Pantas

恰当

qiàdàng

93

Patah

94

Patut

值得

Zhídé

95

Pekat

集中

Jízhōng

96

Pendek

Duǎn

97

Penuh

Mǎn

98

Positive

积极

Jījí

99

Punah

绝种

juézhǒng

100

Rapi

整齐

Zhěngqí

101

Rapuh

脆弱

Cuìruò

102

Rata

平坦

píngtǎn

103

Rawan

易受伤害的

yì shòu shānghài

104

Rendah

105

Resmi

官方

guānfāng

106

Retak

破裂

Pòliè

107

Ringan

Qīng

108

Rugi

亏本

Kuīběn

109

Rusak

110

Sederhana

简单

Jiǎndān

111

Sedikit

一点

Yīdiǎn

112

Segar

新鲜

xīnxiān

113

Sejuk

凉爽/凉快

Liángshuǎng/ liángkuai

114

Sempit

狭窄

Xiázhǎi

115

Serasi

匹配

Pǐpèi

116

Steril

不育

bú yù

117

Subur

118

Tajam

锋利

Fēnglì

119

Tebal

Hòu

120

Terang

光明

Guāng míng

121

Terbatas

有限

Yǒuxiàn

122

Tidak enak

不好

bù hǎo

123

Tidak nyaman

不舒服

bù shūfu

124

Tinggal

Zhù

125

Tipis

Báo

126

Tumpul

Dùn

127

Unggul

优越

Yōuyuè

NO BAHASA INDONESIA HANZI / KARAKTER PINYIN
1 Abadi 永远 Yǒngyuán
2 Alami 自然 zìrán
3 Aneka 各种各样 Gè zhǒng gè yàng
4 Angker 闹鬼 Nàoguǐ
5 Antik 古董 Gǔdǒng
6 Artistic 艺术 Yìshù
7 Bagus 非常好 fēicháng hǎo
8 Baru Xīn
9 Basah 湿 Shī
10 Becek Hún
11 Batuk 咳嗽 Késòu
12 Berat Zhòng
13 Bersih 干净 Gānjìng
14 Biasa 普通 Pǔtōng de
15 Bolong 穿孔 Chuān kǒng
16 Busuk Làn
17 Cacat 残疾 Cán jí
18 Cair 液体 Yètǐ
19 Dalam (di) Zài
20 Dangkal Qiǎn
21 Datar 平坦 Píngtǎn
22 Dekat Jìn
23 Dingin Lěng
24 Elastis 松紧带 Sōngjǐndài
25 Empuk 柔软 Róuruǎn
26 Enak Hǎochi
27 Encer
28 Enteng 轻轻 qīng qīng
29 Ganjil 奇数 Qíshù
30 Gelap 黑暗 hēi’àn
31 Gembur 疏松 Shūsōng
32 Gemerlap 闪闪发光 shǎnshǎn fāguāng
33 Genap 偶数 Ǒushù
34 Gepeng 平坦 Píngtǎn
35 Gersang 干旱 Gānhàn
36 Halal 清真 Qīngzhēn
37 Halus
38 Hampa 空洞 Kōng dòng
39 Hancur 毁坏 Huǐhuài
40 Hangat 温暖 wēnnuǎn
41 Hangus 烧焦 shāo jiāo
42 Haram 非法 Fēifǎ
43 Ideal 理想 Lǐxiǎng
44 Ikal 卷曲 Juǎnqū
45 Internasional 国际 Guójì
46 Jarak 距离 Jùlí
47 Jauh Yuǎn
48 Jelas 清楚 qīngchú
49 Jernih qīng
50 Kencang Jǐn
51 Keras Yíng
52 Kering 干燥 gānzào
53 Keruh 多云 Duōyún
54 Ketat 严格 Yángé
55 Khas 典型 Diǎnxíng
56 Khusus 特别 Tèbié
57 Kosong Kòng
58 Kotor Zāng
59 Koyak 撕裂 sī liè
60 Kualitas 质量 zhìliàng
61 Kuat Qiáng
62 Kumal 皱巴巴 Zhòu bābā
63 Lama Jiǔ
64 Laris 销售 Xiāoshòu
65 Larut Wǎn
66 Layak 值得 Zhídé
67 Layu 干枯 gānkū
68 Lazim 常见 chángjiàn
69 Lebar Kuān
70 Lebih gèng
71 Lembab 湿 Shī
72 Lembut Ruǎn
73 Lengkap 完全 wánquán
74 Lentur 柔性 Róuxìng
75 Licin Huá
76 Longgar 疏松 Shūsōng
77 Luas
78 Luntur 褪色 Tuìshǎi
79 Mahal Guì
80 Manjur 有效的 Yóu xiào de
81 Mulus 光滑 guānghuá
82 Murah 便宜 Piányí
83 Mutu 质量 Zhìliàng
84 Nasional 国民 Guómín
85 Negatife 消极 Xiāojí
86 Netral 中性 zhōng xìng
87 Nihil Líng
88 Otomatis 自动 Zìdòng
89 Padat 拥堵 Yōngdǔ
90 Palsu 错误 Cuòwù
91 Panjang Zhǎng
92 Pantas 恰当 qiàdàng
93 Patah
94 Patut 值得 Zhídé
95 Pekat 集中 Jízhōng
96 Pendek Duǎn
97 Penuh Mǎn
98 Positive 积极 Jījí
99 Punah 绝种 juézhǒng
100 Rapi 整齐 Zhěngqí
101 Rapuh 脆弱 Cuìruò
102 Rata 平坦 píngtǎn
103 Rawan 易受伤害的 yì shòu shānghài
104 Rendah
105 Resmi 官方 guānfāng
106 Retak 破裂 Pòliè
107 Ringan Qīng
108 Rugi 亏本 Kuīběn
109 Rusak
110 Sederhana 简单 Jiǎndān
111 Sedikit 一点 Yīdiǎn
112 Segar 新鲜 xīnxiān
113 Sejuk 凉爽/凉快 Liángshuǎng/ liángkuai
114 Sempit 狭窄 Xiázhǎi
115 Serasi 匹配 Pǐpèi
116 Steril 不育 bú yù
117 Subur
118 Tajam 锋利 Fēnglì
119 Tebal Hòu
120 Terang 光明 Guāng míng
121 Terbatas 有限 Yǒuxiàn
122 Tidak enak 不好 bù hǎo
123 Tidak nyaman 不舒服 bù shūfu
124 Tinggal Zhù
125 Tipis Báo
126 Tumpul Dùn
127 Unggul 优越 Yōuyuè

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us